Javna nabavka Investicionog održavanja na deponiji

Javna nabavka red.br. U-2.1.5/22  Usluge-Investiciono održavanje na deponiji

Poziv za podnošenje ponuda

Tehničke karakteristike

Podaci o ponuđaču

Javna nabavka Usluge mobilne telefonije

Javna nabavka red.br. U-2.3.6/22 – Mobilna telefonija

Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička specifikacija

Podaci o ponuđaču

Nabavka Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Nabavka red. br. U-2.2.7/22 – Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Poziv za podnošenje ponuda

Plan deratizacije

Obrazac ponude

Odluka o dodeli ugovora

Konsultantske usluge na implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom (QMS)

Javna nabavka red.br U-2.1.7/22 – Konsultantske usluge

Poziv za podnošenje ponude

Podaci o ponuđaču

Nabavka Usluge analize i monitoringa

Nabavka red.br. U-2.1.3/22 – Analiza i monitoring

Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička specifikacija

Obrayac ponude

Nabavka HTZ Opreme

Nabavka red.br. D-2.1.1/22 – Nabavka HTZ Opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac cene

Tehnička specifikacija

Nabavka održavanja biotrnova

Nabavka red.br. U-2.3.3/22 – Održavanje biotrnova

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac ponude

Podacio ponuđaču

Nabavka PP opreme i atesta

Nabavka red.br. D-2.1.4/22 – PP oprema i atesti

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac cene

Podaci o ponuđaču

 

Nabavka Usluge zaštite na radu

Nabavka red.br. U-2.3.1/22 – Zaštita na radu

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Nabavka baždarenja vage i tahograf

Nabavka red.br. U-2.2.3/22 – Baždarenje vage i tahograf

Poziv za podnošenje ponuda

Specifikacija – Vaga

Specifikacija – Tahograf

Podaci o ponuđaču

 Page 1 of 23  1  2  3  4  5 » ...  Last »