Javne nabavke dobara Archives

Javna nabavka PP opreme i atesta

Nabavka red.br. D-2.1.4./23 – PP oprema i atesti

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Podaci o ponuđaču

Obrazac cene

Javna nabavka HTZ opreme

Nabavka red.br. D-2.1.1./23 – Nabavka HTZ opreme

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac ponude

Tehnička specifikacija

Nabavka HTZ Opreme

Nabavka red.br. D-2.1.1/22 – Nabavka HTZ Opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac cene

Tehnička specifikacija

Nabavka PP opreme i atesta

Nabavka red.br. D-2.1.4/22 – PP oprema i atesti

Poziv za podnošenje ponuda

Obrazac cene

Podaci o ponuđaču

 

Javna nabavka HTZ opreme

 

Javna nabavka red.br. D-2.1.2/21 – Nabavka HTZ opreme

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Tehnička specifikacija

Obrazac ponude

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka električne energije

Javna nabavka male vrednosti red.br. JNMV D-2/20 – Električna energija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka materijala za održavanje higijene

Nabavka red. br. JN D-12/20 – Materijal za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka inertnog materijala

Javna nabavka male vrednosti red.br. JNMV  D-10/2020 – Inertni materijal (pesak, šljunak, šljaka, drobljeni kamen)

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka goriva

Javna nabavka dobara u otvorenom postupku red. br. JN OP D-1/20 – Gorivo

Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odgovor na postavljena pitanja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka maziva

Nabavka red.br. D-9/20 – Maziva

Poziv za podnošenje ponude

Specifikacija

Odluka o prihvatanju ponude

 Page 1 of 9  1  2  3  4  5 » ...  Last »