Javna nabavka red. br. U-13/20 – Nabavka deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Poziv za podnošenje ponude

Obrazac ponude

Podaci o ponuđaču

Odluka o prihvatanju ponude – Partija I

Odluka o prihvatanju ponude – Partija II

Tagged with: